Statut fundacji

STATUT FUNDACJI
„Centrum Motoryzacji Historycznej Zbyszka Koprasa”
ustanowiony przez Fundatora Zbigniewa Koprasa

Fiałkowo 1, 62-070 Dopiewo
REGON: 363717372 NIP: 7773258632
e-mail: fundacjakopras@op.pl

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1

1. Zbigniew Kopras zwany dalej Fundatorem, ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.
2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2

1. Fundacja działa pod nazwą: „Centrum Motoryzacji Historycznej Zbyszka Koprasa”
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3

1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Fiałkowo, gmina Dopiewo woj. wielkopolskie. ()
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4

1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5

Celem działania Fundacji jest:
1. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
2. promocja, ratowanie i ochrona motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej.
3. stworzenie i rozbudowa interaktywnego i multimedialnego Muzeum Motocykli Zabytkowych, Samochodów Zabytkowych i Zabytków Kultury Technicznej.
4. działalność charytatywna,
5. promocja i organizacja wolontariatu.

Art. 6

Fundacja realizuje swoje cele:
1. w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
• budowę, wyposażenie i prowadzenie zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie mechaniki pojazdów, w szczególności o specjalnościach: mechanik samochodowy, mechanik rekonstruktor pojazdów zabytkowych (blacharz, tapicer, elektryk, lakiernik), konserwator pojazdów
• organizowanie i prowadzenie warsztatów
• przygotowywanie zawodowe (szkolenie i egzaminowanie) do zdobycia tytułów: czeladnik oraz mistrz, przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu
• organizowanie festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
• prowadzenie działalności wydawniczej,
• organizowanie wykładów, kursów oraz szkoleń mających na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mechaniki pojazdowej pojazdów zabytkowych,
2. w zakresie ratowania i ochrony motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej poprzez:
• działalność edukacyjną, naukową, oświatową i wychowawczą z dziedziny historii motoryzacji, motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej.
• działania na rzecz stworzenia i wspierania nowoczesnych i innowacyjnych stref internetowych, poświęconych motocyklom zabytkowym, samochodom zabytkowym i zabytkom kultury technicznej.
• pomoc w działaniach mających na celu ratowanie i ochronę motocykli zabytkowych, samochodów zabytkowych i zabytków kultury technicznej.
3. W zakresie stworzenia i rozbudowy interaktywnego i multimedialnego Muzeum Motocykli Zabytkowych, Samochodów Zabytkowych i Zabytków Kultury Technicznej poprzez:
• pozyskanie lub budowę siedziby Muzeum,
• pozyskanie pojazdów zabytkowych na rzecz Fundacji
4. w zakresie działalności charytatywnej
• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach drogowych,
• organizowanie kwest pieniężnych na rzecz ww. Osób,
• organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
• pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych
5. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
• organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu
6. Fundacja realizuje swe cele opisane w art. 5 także poprzez:
• współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
• współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
7. Działalność wskazana niniejszym artykule będzie prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

Art. 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania.

Art. 8

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 9

1. Dochodami Fundacji są:
• dochody ze sprzedaży biletów
• dochody ze szkoleń i egzaminów,
• darowizny, spadki i zapisy,
• dotacje ze środków Unii Europejskiej
• subwencje osób prawnych, (w trym subwencji Organów Państwa, organizacji rządowych oraz pozarządowych)
• dochody z kwest, oraz organizacji w imieniu własnym lub na zlecenie imprez publicznych oraz prywatnych, w tym rajdów, zlotów, pokazów, konkursów oraz licytaji
• dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
2. Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie zastrzegli inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku jedynie w przypadku, jeśli udokumentowana wartość spadku przewyższa długi spadkowe.
4. Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

Art. 10

1. Osoby fizyczne i prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które. dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 50,000 zł, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”.
2. Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.
3. Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV
Działalność pożytku publicznego

Art. 11

1. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest:
a. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
b. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
c. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
d. Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
e. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
f. Działalność muzeuów (PKD 90.02.Z),
g. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z).
2. Działalność pożytku publicznego prowadzona będzie w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej.

Rozdział V
Działalność gospodarcza

Art. 12

1. Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji statutowych celów fundacji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej fundacji jest:
• 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
• 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
• 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
• 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
• 49.32.Z Działalność taksówek osobowych
• 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
• 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
• 58.11.Z Wydawanie książek
• 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
• 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
• 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
• 63.12.Z Działalność portali internetowych
• 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
• 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
• 73.1 Reklama
• 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
• 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
• 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w Art. 5 Statutu.
4. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”,
5. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

Art. 13

1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień statutu.
2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

Rozdział VI
Władze Fundacji

Art. 14

Organami Fundacji są:
1. Fundator,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.

Fundator
Art. 15

1. Do kompetencji Fundatora należy:
• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
• powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
• wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
• wyrażanie zgody na udzielanie pomocy materialnej zgodnej ze statutem, gdy taka pomoc jednostkowo przekracza kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
2. Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień.
3. Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów fundacji lub samodzielnie.

Art. 16

1. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. W takim wypadku, od momentu powołania Fundatora do Zarządu, na czas sprawowania przez Niego funkcji w Zarządzie, kompetencje Fundatora, poza prawem powołania i odwołania członków Rady Fundacji przejmuje Rada Fundacji.
2. W przypadku śmierci Fundatorów, ich kompetencje przejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji
Art. 17

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób.
2. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani. W przypadku śmierci Fundatora lub długotrwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania, na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję członka Rady lub dla rozszerzenia składu Rady, członków Rady powołuje swą decyzją Rada w szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków.
3. Rada Fundacji powoływana jest na dwuletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji składa sprawozdania ze swojej działalności Fundatorowi.

Art. 18

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

Art. 19

1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów.
3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
4. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

Art. 20

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Art. 21

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
• nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
• prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
• badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
• rozpatrywanie sprawozdań Zarządu,
• zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji,
• występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
• opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
• wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
• opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji,
• przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji,
• reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji,
• zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów,

Zarząd
Art. 22

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatora w drodze uchwały na czas nieoznaczony. Zarząd może zostać odwołany przez Fundatora.
2. Powołując zarząd Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

Art. 23

1. Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Art. 24

1. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu Fundacji samodzielnie,
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy
Art. 25

Członkowie Rady Fundacji:
• nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
• nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Art. 26

1. Zabronione jest:
• udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
• przekazywanie majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
• wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
• zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
2. Czynności dokonane z naruszeniem niniejsze artykułu są nieważne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

Art. 27

Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnego postanowienia Fundatora podjętego z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

Art. 28

1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Ministra Edukacji Narodowej.

Art. 29

1. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
5. W przypadku likwidacji Fundacji Fundator w drodze uchwały wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązywanej Fundacji.

Art. 30

1. Statut sporządzono i podpisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.